Heartin -Capsule

Dosage :  Capsule

Dosage For :  Male & Female

Uses :  For the protection of heart, Anti-Hypertensive, Angina, Cardiac Neurosis, Hyper Lipidemia.

Key Ingredients

Shankh Bhashma Tulsi Patra
Shidh Makardhwaj Long
Abhrak Bhashma Harad
Akik Bhashma Bhringraj
Ashwagandha Gulab Pushp
Vidang Satavari
Arjun Chhal Shudh Shilajeet
Saunth Triphala
Amla Giloy
Brahmi Shankh Pushpi
Bhangra Arjun Chhal
Lahsun Sat  

 

 

 

 

Heartin -Capsule

Enquiry